Tâm lý nghề nghiệp

Xu hướng tâm lý chung của xã hội

5,0  (1 đánh giá )
1 Học viên
299.000đ 379.000đ
Tiết kiệm 21%
Tổng số giờ học: 1 giờ 14 phút
4 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
6 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Từ ngữ lời nói có ảnh hưởng lớn đến các quá trình cảm giác khi các chị nhớ nhưng

không có ngôn ngữ các quá trình này vẫn diễn ra còn nếu không sử dụng ngôn ngữ thì

quá trình tư duy không diễn ra bởi vì ở tư duy thành phần chủ yếu là những từ ngữ

phạm trù khái niệm

 

Bạn sẽ học được gì

Từ ngữ lời nói có ảnh hưởng lớn đến các quá trình cảm giác khi các chị nhớ nhưng
không có ngôn ngữ các quá trình này vẫn diễn ra còn nếu không sử dụng ngôn ngữ thì
quá trình tư duy không diễn ra bởi vì ở tư duy thành phần chủ yếu là những từ ngữ
phạm trù khái niệm

Bài học

  • 6 bài học
  • 1 giờ 14 phút

P111

Bài 1: Nhâp môn tâm lý học nghề nghiệp1
0:10
Bài 1: Nhâp môn tâm lý học nghề nghiệp1
0:10
Bài 3
0:10
Bài 1: Test01
0:10

P222

Bài 2: Lý luận
25:58
Bài 3: ĐV
48:11

Thông tin giảng viên

TienPTT

TienPTT

Tâm lý học

4 Khóa học
6 Học viên

T©m lý cã chøc n ̈ng ph¶n ̧nh th

ùc t¹i ®Ó ®em l¹i ch

o chñ thÓ nh÷ng hiÓu

biÕt, th ̧i ®é vÒ nã.

- Nhê cã c ̧c chøc n ̈ng ®Þnh h

íng, ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh nãi trªn mμ t©m

lý sÏ gióp cho con ng

êi kh«ng chØ biÕt c ̧ch thÝch øng víi hoμn c¶nh kh ̧ch

hay

Tâm lý nghề nghiệp

TienPTT