Day one

NA NA NA

0,0  (0 đánh giá )
1 Học viên
199.000đ 299.000đ
Tiết kiệm 33%
Tổng số giờ học: 0 giờ 51 phút
3 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
2 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Bạn yêu thích và đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh? Bạn muốn trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp? Bạn tự hỏi mất bao lâu để hành nghề nhiếp ảnh? Với chúng tôi, Học viện Nhiếp Ảnh Lavender  xin gửi đến bạn một cách đơn giản để học và trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và ít tốn thời gian hơn rất nhiều. Lavender có hệ thống chương trình đào tạo nghề nhiếp ảnh cho những bạn yêu thích và đam mê môn học này. Tự hào là một Trung tâm có kinh nghiệm về đào tạo nhiếp ảnh trong nhiều năm, đến với chúng tôi, các bạn học viên sẽ được học và đào tạo những kiến thức nhiếp ảnh từ cơ bản cho đến kĩ thuật cao cấp nhất bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vô cùng thân thiện và cởi mở. Các cách chọn cảnh chụp sao cho đẹp, cách lấy ánh sáng hay phối ánh sáng sao cho hợp lý sẽ được truyền tải đầy đủ trong những buổi giảng dạy. Chắc chắn sau một khóa đào tạo Bạn yêu thích và đam 

Bạn sẽ học được gì

1234567890plokỵthgf

Bài học

  • 2 bài học
  • 0 giờ 51 phút

Item

Day one/ quy chế
25:58
Bài 2
25:58

Item

Thông tin giảng viên

TienPTT

TienPTT

Tâm lý học

4 Khóa học
6 Học viên

T©m lý cã chøc n ̈ng ph¶n ̧nh th

ùc t¹i ®Ó ®em l¹i ch

o chñ thÓ nh÷ng hiÓu

biÕt, th ̧i ®é vÒ nã.

- Nhê cã c ̧c chøc n ̈ng ®Þnh h

íng, ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh nãi trªn mμ t©m

lý sÏ gióp cho con ng

êi kh«ng chØ biÕt c ̧ch thÝch øng víi hoμn c¶nh kh ̧ch

Day one

TienPTT