Kỹ năng sống

NA

0,0  (0 đánh giá )
4 Học viên
100.000đ 190.000đ
Tiết kiệm 47%
Tổng số giờ học: 1 giờ 17 phút
2 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
3 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

NA

Bạn sẽ học được gì

Chọn ngành học để theo đuổi chưa bao giờ là việc dễ dàng với tất cả mọi người. Có người sớm tìm được hướng đi cho sự nghiệp thì chọn ngành học rất nhanh nhưng cũng có người không biết bản thân thích làm gì nên chọn ngành rất vất vả. Trong phạm vi bài viết này, HCVN sẽ liệt kê một số ngành học đào tạo các kiến thức &ldquocó độ phủ rộng&rdquo để các bạn có thể theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, danh sách ngành dưới đây sẽ chỉ hữu ích khi bạn biết được bản thân hứng thú với lĩnh vực nào.
 

Bài học

  • 3 bài học
  • 1 giờ 17 phút

Item

Bài 1
25:58
Bài 2: test 02
25:58
Bài 3: test 3
25:58

Thông tin giảng viên

TienPTT

TienPTT

Tâm lý học

4 Khóa học
6 Học viên

T©m lý cã chøc n ̈ng ph¶n ̧nh th

ùc t¹i ®Ó ®em l¹i ch

o chñ thÓ nh÷ng hiÓu

biÕt, th ̧i ®é vÒ nã.

- Nhê cã c ̧c chøc n ̈ng ®Þnh h

íng, ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh nãi trªn mμ t©m

lý sÏ gióp cho con ng

êi kh«ng chØ biÕt c ̧ch thÝch øng víi hoμn c¶nh kh ̧ch

Kỹ năng sống

TienPTT