Thế giới động vật

https://courdemy.vn/user/teacher/course

0,0  (0 đánh giá )
2 Học viên
150.000đ 190.000đ
Tiết kiệm 21%
Tổng số giờ học: 0 giờ 25 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
1 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

tâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiến, tâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiếntâm lý nghề nghiệp, học vấn, con đường thăng tiến

Bạn sẽ học được gì

NA

Bài học

  • 1 bài học
  • 0 giờ 25 phút

Item

BAI 1
25:58

Thông tin giảng viên

TienPTT

TienPTT

Tâm lý học

4 Khóa học
6 Học viên

T©m lý cã chøc n ̈ng ph¶n ̧nh th

ùc t¹i ®Ó ®em l¹i ch

o chñ thÓ nh÷ng hiÓu

biÕt, th ̧i ®é vÒ nã.

- Nhê cã c ̧c chøc n ̈ng ®Þnh h

íng, ®iÒu khiÓn, ®iÒu chØnh nãi trªn mμ t©m

lý sÏ gióp cho con ng

êi kh«ng chØ biÕt c ̧ch thÝch øng víi hoμn c¶nh kh ̧ch

Thế giới động vật

TienPTT